Inka Energimedicin

Jag erbjuder behandlingar inom en healing-tradition kallad Inka energimedicin, eller schamansk healing enligt Inka, ett kraftfullt verktyg för personlig transformation och helande som har praktiserats i många tusentals år av medicinmän och kvinnor bland ursprungsbefolkningen i Anderna och Amazonas i Peru, alltså Inkas, vilka är mästare på energimedicin och på kunskapen om livsenergin (se Om Energimedicn). Healing-metoderna här kommer huvudsakligen från Q’ero-folket vars ättlingar fortfarande lever i Peru. Kunskaperna har förts till oss här i västerlandet av bl.a. Alberto Villoldo, medicinsk antropolog, forskare och fil.dr. i psykologi, som har studerat och levt med schamanerna i Peru och tränats av dem under mer än 25 års tid. Han är grundaren av Light Body School (läs mer på www.thefourwinds.com), där healingteknikerna och den shamanska visdomen enligt Q’ero-traditionen lärs ut i USA och Europa i en form som är anpassad för vår västerländska kultur.

Dessa healingmetoder utgår, liksom alla former av energimedicin, från att våra kroppar utöver det fysiska också består av en energikropp eller ett energifält som omger och genomsyrar den fysiska kroppen. En behandling inom denna schamanska tradition går i huvudsak ut på att rena denna energikropp från ”tung energi” som har skapat blockeringar. Sådana blockeringar kan bl.a. komma till uttryck som fysiska eller känslomässiga besvär med denneller som någon annan form av problem, exempelvis att känna att man ”sitter fast” i gamla mönster e.d.

Det är möjligt att med dessa schamanska metoder spåra roten till problemet och gå bortom intellektet, känslorna och det fysiska och istället påverka problemet på energinivå. Jag arbetar alltså främst i energikroppen som omger den fysiska kroppen och inte med fysisk beröring. Under en behandling hjälper jag kroppen att, framförallt genom chakrorna som är en del av energifältet, rensa ut och transformera den tunga energi som inte ska vara där så att ett friare flöde av livsenergi sedan kan leda till självläkning och helande av kropp och själ.

OBS! För närvarande har jag uppehåll i denna del av min verksamhet. Läs gärna vidare här iallafall och om du sedan vill hitta någon annan som arbetar med samma metod besök gärna www.schamansidan.se där du finner terapeuter som arbetar med Inka energimedicin över hela landet.

 

Healingmetoder

Metoderna och teknikerna vi använder inom denna tradition går till stor del ut på att rena energifältet och att läka själen för att återskapa helhet och balans. Man kan alltså med dessa metoder arbeta med läkning på olika nivåer, framförallt på energinivå och själsnivå vilket sedan kan leda till självläkning på känslomässig/mental och fysisk nivå. Vi arbetar med många olika tekniker och verktyg, framförallt behandlingar och/eller ceremonier av olika slag då vi använder t.ex. medicinstenar, skallror, tarotkort, skrivande, arketypiska energier, kraftdjur mm. Det kan vara inomhus eller ute i naturen… Grunden är dock den behandling som kallas för illumination som beskrivs nedan och vilken är själva basen och utgångspunkten i denna metod. Vad som sedan är lämplig att använda avgörs från fall till fall beroende på vad det aktuella problemet handlar om.

 

Illumination – Ljusbadsprocess

Illuminationen, eller ljusbadsprocessen, är själva grunden i denna mångtusenåriga healingtradition såsom den lärs ut av Light Body School (läs mer på www.thefourwinds.com). Denna behandlingsform är ett sätt att rena kroppens energifält, vilket i sin tur kan leda till ett helande av både fysiska och känslomässiga besvär. Under illuminationen kan energimässiga skiften åstadkommas som kan skapa förändringar på många områden i livet.

Pendel

Dess underliggande princip är att vår historia organiserar energi. Ljusenergifältet som omger den fysiska kroppen bär enligt denna traditions sätt att se på energimässiga avtryck av våra ohelade minnen, trauman och känslomässiga sår, vilket påverkar oss på olika sätt. Det kan kan komma till utryck som många olika typer av problem eller besvär som hindrar oss från att leva ett balanserat och harmoniskt liv, som att t.ex. att känna sig utarbetad, stressad, orolig, att upprepa vissa negativa mönster, att ha irrationella rädslor och hämningar, relationsproblem, brist på självkänsla, fysiska besvär och mycket annat.

Under en illumination öppnas det chakra som är relaterat till det aktuella problemet och rensas från ”tung energi”. Som avslutning fylls chakrat sedan med ren energi, eller rent ljus, därav namnet ljusbadsprocess.

Pendeln används för att testa chakrorna och avgöra vilket eller vilka chakror som är involverade i det aktuella problemet. Chakrorna kan sägas vara energifältets öppningar, och det finns sju chakror kopplade till olika organ och funktioner i kroppen.

 

Extraction – Utdragning

Vissa giftiga energier i energifältet kan ha kristalliserats och blivit kompakta, och och kan därför vara svåra att rensa ut genom chakrat under en illumination. Sådana kristalliserade energier plockas eller dras ut från energifältet inom ramen för en illumination. Dessa energier kan ha skapats i våra kroppar vid något tillfälle då starka negativa känslor har riktats mot oss, eller om vi t.ex. blivit skadade då vi råkat ut för någon olycka.

Extraktions kristallEn annan form av utdragning kallas för ”flytande extraction” och kan behöva göras då det finns misstanke om att en främmande energi har tagit sin boning i kroppen. Symptom på detta kan t.ex. vara oförklarliga humörsvängningar eller personlighetsförändringar, eller depression och beroenden av olika slag. En sådan energi avlägsnas med hjälp av en stor ren kristall som den på bilden här intill, och behandlingen avslutas alltid med en illumination.

 

 

Soul Retrieval – Själslig läkning

Skallra

Soul loss, själsförlust, är en schamansk term som används för att beskriva en obalans förorsakad av förlust eller avskärmande av någon del av vår vitala essens, en del av oss själva som vi då inte har kontakt med och som inte finns tillgänglig för vår utveckling.

Ett sådant tillstånd orsakas oftast av någon form av trauma eller sorg som man inte har klarat av att bearbeta. Det kan komma till uttryck som känslomässig obalans, ofta utan att man förstår varför, eller kanske t.o.m. fysisk sjukdom. Man kan också uppleva det som att man är ”avstängd” och ser på sitt liv utifrån. Den naturliga mänskliga reaktionen efter traumat har då varit att ”stänga av” en del av sig själv som är för smärtsam för att kännas vid innan traumat är helat.

Soul Retrieval är den healingmetod som används för att återfå och hämta tillbaka den utestängda själsdelen och reintegrera den för att återställa balansen. Det är en teknik använd av schamaner sedan urminnes tider för att resa i klientens undermedvetna och återbesöka den traumatiska händelse som orsakade själsförlusten. Inom ramen för en soul retrieval hämtas de gåvor och den personliga kraft som den förlorade själsdelen förkroppsligade tillbaka. Det kan alltså vara en bra metod för trauma-bearbetning, och då oftast i kombination med illumination, och ibland med extraktion.

Skallran används vid Soul Retrieval då schamanen reser ner i klientens undermedvetna för att återhämta den utestängda själsdelen

 

 

 

Perceptionsnivåer

Som en bakgrund kan det också vara bra att känna till de fyra s.k. perceptionsnivåerna, eller de perceptuella tillstånden (eng. perceptual states) som motsvarar olika skikt i vårt energifält (enligt denna schamanska tradition).
Dessa är:

Energinivå 

Energi, spirit/ande
På denna nivå görs behadlingarna, framförallt illuminationen (se ovan).

Mytisk nivå 

Ceremonier, bilder, musik, poesi, sagor och myter, drömmar
Detta är själens nivå. Soul retrieval görs på denna nivå.

Symbolisk nivå 

Tankar, idéer, ord och känslor
Den mentala och känslomässiga nivån

Fysisk nivå 

Den fysiska kroppen och all fysisk materia

 

 

Helande kan bara åstadkommas på nivån ovanför den nivå där problemet uppkommit

Alberto Villoldo
från boken ”The Four Insights

Allltså, ett känslomässigt problem kan inte helas fullt ut genom att t.ex. prata om det. För att skapa fullständig healing behöver man då gå till den mytiska och/eller till energinivån.

Efter en behandling, som alltså görs på energinivå, är det ofta bra att stödja healingen genom att sedan fortsätta med att göra någon ceremoni (som vi ofta kommer överens om efter behandlingen). Detta kan då vara till hjälp för att manifestera, förankra och djupare integrera det energimässiga skifte som åstadkommits under behandlingen på de tre övriga nivåerna.

 

Ceremonier – ett själens språk

En behandling görs på energinivå. Ceremonier hör till den mytiska nivån, själens nivå, mellan energinivån och den symboliska nivån.

Det kan efter en behandling vara till stor hjälp att manifestera energiskiftet på denna mytiska nivå för att skapa mera djupgående healing. Ceremonin kan också fungera som en länk eller en bro mellan energinivån och det känslomässiga/fysiska (symbolisk och fysisk nivå) och på så sätt hjälpa till att ”föra ner” skiftet/förändringen till dessa nivåer också. Ceremonin kan verka enkel, men ditt undermedvetna registrerar vad som sker vilket kan ha en mycket djupgående effekt. Det är också bra att på något sätt manifestera energiskiftet på symbolisk/känslomässig nivå (t.ex. med ord) och på fysisk nivå (någonting man gör), dvs på alla fyra nivåer sammanlagt.

 

Du skapar ditt liv

Om du tar dig tid att göra din hemuppgift/ceremoni visar du också för dig själv och ditt undermedvetna att detta är viktigt och att du tar behandlingen, dig själv och ditt helande på allvar. Kom ihåg att det är din healingresa! En behandling hjälper dig att rensa bort det gamla, öppnar upp för nya möjligheter och kan hjälpa dig att se saker på ett annat sätt, men det är du själv som skapar förändringen och går vägen mot ditt helande och din nya vision.

Tro inte att någon terapeut, healer eller annan person kan ”göra dig frisk”. Det är alltid du själv som skapar ditt liv!

 

Vandrare på väg i vackert landskap

 

 

 

 

Vidare läsning

Läs gärna mer på www.thefourwinds.com (på engelska).

Vill du veta mer om Soul Retrieval rekommenderas boken ”Hela din framtid: läk det förflutna och finn ditt högre syfte med soul retrieval”, för övriga healingmetoder boken ”Schamansk Healing” och om den schamanska visdomen enligt denna tradition boken ”The Four Insights”, samtliga skrivna av Alberto Villoldo.