Om Energimedicin

Energimedicin är metoder för läkning som utgår från att våra kroppar utöver det fysiska också består av en energikropp av livsenergi, även kallad energifält eller aura, som omger och genomsyrar den fysiska kroppen. Begreppet energimedicin kan sägas vara ett samlingsnamn för de behandlingsmetoder som behandlar energikroppen istället för det fysiska.

Energikroppens existens är känd inom många läketraditioner, vissa av dem tusentals år gamla, men inte alls inom den väldigt mycket nyare västerländska medicinen som inte erkänner livsenergins existens utan behandlar enbart i det fysiska. Behandling i energimedicin däremot går oftast ut på att rena och balansera energifältet och lösa upp blockeringar i energisystemet vilket i sin tur påverkar det fysiska och det känslomässiga/mentala. Energimedicin är alltså vanligtvis inte någonting man äter, som många tror när man använder ordet ”medicin”. Medicin  i dess ursprungliga betydelse är någonting som läker, men inte nödvändigtvis någonting man äter!

Alla hälsoproblem finns först i energifältet, och därmed är det också möjligt att med energimedicin läka sjukdom och andra problem innan de manifesterar sig i det fysiska. När ett problem blir fysiskt har det alltså redan gått ganska långt. Man kan känna av problemet långt tidigare, men om man går till läkare kan de endast mäta och se det som har blivit fysiskt och de har alltså inte med sina mätmetoder möjlighet att upptäcka problemen i de tidigaste stadierna. I energifältet däremot finns all information om problemen och deras djupaste orsaker lagrad. Man behöver då läsa av informationen och det görs på olika sätt inom olika typer av energimedicin.

Det som läks fullständigt på energinivå självläker sedan i det fysiska och i det känslomässiga/mentala eftersom dess orsak då inte längre finns kvar. Läkning kan uppnås antingen genom att stärka energifältet och livsenergin allmänt, och/eller genom att balansera energiflödet (som t.ex. görs inom traditionell kinesisk akupunktur, symboliserat av yin/yang-figuren) och/eller genom att i behandling fokusera på att läka ett specifikt problem som finns som en blockering, eller ”prägling”, i energifältet. Dessa olika vägar till ökat energiflöde går ihop med varandra och en behandling med någon form av energimedicin bidrar till att göra allt detta. För att ett problem ska läka helt behöver det vara helt läkt också i energifältet.

 

Att stärka livsenergin

Energifältet innehåller vår livskraft, vilken är lika nödvändig för vår överlevnad som syret vi andas och näringen från maten vi äter. Energifältet utgör dessutom ett skyddande lager utanför den fysiska kroppen som hjälper oss att hålla ovälkommen energi borta, dvs energifältet är vårt immunförsvar. Med ett starkt, fungerande energifält är förutsättningarna goda att man håller sig frisk och vital. När reserverna i energifältet däremot blir uttömda genom olika påfrestningar som t.ex. dålig miljö eller stress kan vi bli sjuka.

När energikroppen, dvs livsenergin, stärks förbättras som sagt hälsa och självläkning. Många icke västerländska läkemetoder går helt och hållet ut på just detta att stärka livsenergin på olika sätt. Behandlingsmetoder där energikroppen påverkas är bl.a. traditionell kinesisk akupunktur, akupressur, shiatsu samt många former av healing t.ex. den schamanska healingmetod som jag arbetar med (se Inka Energimedicin). En nyare form av energimedicin är s.k. frekvensmedicin där man med hjälp av datorstyrda apparater diagnosticerar och behandlar utifrån frekvenser. Denna typ av energimedicin kan vara mycket avancerad och kan mäta det mesta som pågår i kroppen, psyket och energifältet.

Livsenergin kan också stärkas med metoder som man själv tränar som t.ex qi gong, tai chi och yoga, och genom andligt utövande som t.ex. meditation och mindfulness, då man går in i varandet i motsats till ”görandet”. Även bra mat, stärkande örter, sömn, vila och återhämtning samt att vara i naturen är sådant som ger mera livsenergi. Och, mycket viktigt, när man gör saker att då göra det som man tycker är roligt, som känns rätt och som harmonierar med den man innerst inne är. När man gör det man brinner för får man energi genom det. Om man istället gör motsatsen och gör saker utifrån ett inre motstånd dräneras livsenergin, vilket i dagens samhälle har blivit ett stort problem i form av utmattningstillstånd. Vi människor behöver balansera görande med varande och med det som ger inre glädje för att må bra och ha ett sunt flöde av livsenergi.

Även mediciner som består av kemikalier och syntetiska substanser bidrar till att dränera livsenergin. Aldrig tidigare i historien har våra energifält och kroppar varit utsatta för så mycket påfrestningar i form av kemikalier, strålning, elektromagnetiska fält, föroreningar, processad mat och inte minst stress som är någonting helt onaturligt för människor annat än vid enstaka akuta situationer. Vi behöver därför, förutom att förstås så långt som möjligt bli medvetna om och försöka undvika dessa saker, också tänka extra mycket på att fylla på med livsenergi så att vi stärker vår motståndskraft mot allt detta som inte alltid går att värja sig mot på annat sätt.

 

Präglingar i energifältet

För att stärka vårt energifält och vår motståndskraft kan vi också behöva rena oss från blockeringar i energifältet som har uppkommit pga händelser eller omständigheter i livet. Enligt bl.a. den schamanska healing-tradition som jag arbetar med bär energifältet nämligen också på energimässiga avtryck av alla våra ohelade minnen, trauman och känslomässiga sår, vilket då innebär att det finns präglingar, eller blockeringar, i energifältet som kan komma att påverka oss på olika sätt eftersom livsenergin inte flödar helt fritt där. Det kan t.ex. innebära nedsatt vitalitet och mera kroniska tillstånd, fysiskt eller psykiskt, eller också kan dessa avtryck aktiveras när någonting händer i livet och då komma till uttryck som olika typer av problem, besvär eller sjukdomar. Avtrycken i energifältet disponerar oss också att följa vissa mönster i livet, t.ex. att upprepa en viss typ av relationer eller beteenden, eller att ”sitta fast” i gamla vanor.

 

När vår kropp är sjuk är vi inte sjukdomen. Vi är en person som upplever en blockering av energi i en del av vår kropp och vi kallar denna upplevelse ”sjukdom”

Lise Bourbeau
från boken ”Hela ditt inre och finn ditt sanna jag”

 

Präglingarna i energifältet finns där eftersom vi mentalt och känslomässigt inte har lyckats integrera det som orsakade dem och då har ”kapslat in” problemet istället för att känna och bearbeta det. Vi behöver ändra och på den djupaste nivån läka de felaktiga inre övertygelser som har skapats av situationen för att få energin att flöda fritt igen, vilket inte alltid är så lätt eftersom de kan sitta djupt i det undermedvetna. När ett negativt energiavtryck i behandling raderas från energifältet (se Inka Energimedicin) får vi hjälp att göra det och att skifta vår energi och våra inre övertygelser så att tillfrisknande, återhämtning och självläkning ske naturligt. På samma sätt kan avtryck i energifältet försämra immunförvaret mer och mer om ingenting görs och, som sagt, leda till sjukdomar eller andra problem. Fysiska ingrepp som t.ex. operationer får inte alltid önskat resultat i längden om de energimässiga avtrycken fortfarande finns kvar i energifältet.

Ofta kan hälsoproblem förstås vara en kombination av det ovan beskrivna och vi kan behöva rena både den fysiska kroppen och energifältet, samt fylla på med livsenergi, börja äta bättre mat, ta kosttillskott, träna mm. Man kan också behöva kombinera olika behandlingsmetoder för att få bästa resultat. Det är alltid individuellt vad man behöver mest! Andra metoder som jag själv har bra erfarenhet av är t.ex. osteopati och kinesiologi. Med det jag skriver här menar jag inte heller att jag avråder någon från att äta medicin utskriven av läkare utan det avgör man naturligtvis själv om man vill göra, liksom man också avgör själv om man vill prova någonting annat.

 

Energifältets anatomi

De s.k. chakrorna kan sägas vara energifältets organ. De är en del av energifältets anatomi, vilket inkluderar både chakrorna och akupunkturmeridianerna, de kanaler av livsenergi som finns i hela kroppen (sedan länge kända inom bl.a. traditionell kinesisk medicin). Chakrorna  är som roterande skivor av energi kopplade till akupunktursystemet, och de roterar medsols ca 10-15 cm utanför kroppens framsida och in mot ryggraden där de fäster och länkas till det centrala nervsystemet.

Alla levande varelser har chakror. I människokroppen finns sju chakror, och vart och ett av dem är kopplat till olika delar och aspekter av fysiska, känslomässiga och psykologiska funktioner. Att de alla är i balans är avgörande för vår hälsa. Den information som präglingarna i energifältet innehåller förmedlas vidare till chakrorna, vilket i sin tur alltså kan påverka både vårt emotionella och vårt fysiska tillstånd. Inom den schamanska form av energimedicin som jag arbetar med är det också främst genom chakrorna som den tunga energin och präglingarana i energifältet rensas ut.

Varje chakra har sin egen unika frekvens som motsvarar en av regnbågens sju färger. Hos ett nyfött barn är chakrorna helt rena och roterar på sin rätta frekvens. När vi blir äldre börjar de snurra allt långsammare eftersom ohelade trauman, sorger och problem under livets gång lämnar giftiga energimässiga rester efter sig som fäster vid chakrornas väggar och täpper till dem, vilket är förklaringen till att vår hälsa och vårt välbefinnande kan påverkas negativt. När chakrorna renas från gifter och från ”tung energi” ökar energiflödet och blockeringar försvinner. Därmed startas en helandeprocess.

En människa vars chakror är helt rena och snurrar på sin rätta frekvens är inte längre mottaglig för någon negativitet eller några sjukdomar och har inga rädslor, utan lever i total frihet för både kropp och själ. Detta kallas att ha en ”rainbow body” eller en ”regnbågskropp”,  ett ganska så ovanligt tillstånd… Det kan krävas en hel del personligt arbete för att nå dit!

 

Allting är energi

För de flesta människor är energikroppen osynlig vilket har gjort att många människor i vår rationalistiska västerländska kultur haft svårt att tro på att den finns, speciellt eftersom man inom den västerländska medicinen fortfarande inte har erkänt eller intresserat sig för dess existens. Energikroppen är dock inte osynlig för alla. Vissa människor har utvecklat ett seende som gör att de kan se energi, och sedan många tusen år har mystiker och medicinmän/kvinnor inom olika traditioner (och många andra också), känt till och kunnat se och känna detta energifält. Själv har jag väldigt lätt för att känna energin och jag tror att många, eller kanske alla, skulle kunna göra det om vi bara hade varit öppna för det och övat på det sedan barndom.

Enligt teorierna bakom energimedicin och enligt forskning inom området kvantfysik är det så att allting i universum, all materia, våra kroppar, våra sjukdomar och också våra tankar och känslor ytterst består av energi. All energi och därmed allting i universum har en frekvens. Genom att påverka och förändra frekvenser kan läkning åstadkommas, vilket är den vetenskapliga förklaringen till att energimedicin kan fungera.

Uttrycket ”vi blir vad vi tänker på” får också en förklaring. Lika attraherar lika, och eftersom en viss tanke har en viss frekvens drar den till sig motsvarande omständigheter med samma frekvens. Det betyder alltså att vi med våra innersta övertygelser och tankar skapar vår egen verklighet, och att det vi möter och ser omkring oss är en återspegling av vad vi tror och innerst inne tänker. Eftersom mycket av det vi tror på och tänker är starkt påverkat av andra människor under vår uppväxt och av den kultur och det samhälle vi lever i, kan vi behöva rena oss även på detta område för att komma i kontakt med vår egen sanna essens så att vi kan börja skapa det liv som vi är ämnade att leva, blomma ut och leva i vår fulla potential. Det är så vi kan uppleva mening och sann inre glädje, vilket också är det bästa för helheten att alla gör!

 

”Vi går nu in i energimedicinens era. Allting i universum har en frekvens och det enda du behöver göra är att förändra frekvensen och skapa en motsatt frekvens. Så enkelt är det att förändra vad som helst i världen, vare sig det är en sjukdom eller ett känslomässigt problem eller vad det nu kan vara. Det här är enormt stort. Det är det största vi har träffat på.”

Ben Johnson, läkare och osteopat